Устойчиво развитие на "Екор" ЕООД, чрез внедряване на международно признати стандарти и доставка на високо технологично оборудване.


ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЧЕСКА РЕФЕРЕНТНА РАМКА 2007 - 2003

РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Като резултат от изпълнението на проекта е внедряването на Интегрирана система за управление, съгласно стандарти ISO 9001 и ISO 14001, нейната сертификация, както и закупуването на високотехнологично оборудване като балираща преса с утвърдената европейска марка Пресона. Това повишава качеството на дейностите и услугите и съответно повишава конкурентноспособността на фирмата и утвърждава пазарните й позиции. Внедряване на ИСУ доведе до оптимизиране на производствените и транспортните дейности, което има пряко отражение в намаляване на разходите за транспорт . Чрез въвеждане на технологично оборудване,повишаване на ефективността на използваните ресурсите, намаляване на енергоносителите и енергозависимите суровини и материали, реализацията на проекта доведе до подобряване на енергийната ефективност на фирмата. Новото оборудване е енергоспестяващо и отговаря на клас А.

Внедряването на система зa управление на околната среда в съответствие с международния стандарт ISO 14001 е пряко свързано с опазване на околната среда. Чрез внедряването й се контролират процесите от производствения процес влияещи върху замърсяването на околната среда с вредни емисии.

Екор ЕООД има разработен проект по отношение на намаляване на риска и повишаване на безопасните и здравословни условия на труд чрез подобряване на инфраструктурата и внедряване на изискванията на BS OHSAS 18000, с цел да надгради съществуващата ИСУ. С новият проект целим подобряване на микроклимата във фирмата, подобряване на условията на труд. По този начин Екор ЕООД заявява своите претенции за фирма с европейски облик и продължава линията на повишаване конкурентноспособността си, чрез повишаване на мотивацията и качеството на труда. Надграждането на съществуващите системи и управление в фирмата ще осигури развитие и устойчивост на резултатите от реализирането на настоящия проект.