Уведомление „Технологична модернизация“

ЕКОР“ ЕООД от 02.05.2023 г. стартира изпълнението на Договор № BG-RRP-3.004-2109-C01 за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ по Програма за икономическа трансформация. Договорър е за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Национален план за възстановяване и устойчивост, като срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца.

Общата стойност на проекта е в размер на 801 069.15 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 50 % или 400 534.57 лева. Финансирането е от Европейския съюз – NextGenerationEU.

Проектът е насочен към инвестиция в Балираща автоматизирана преса с капацитет 10 т/час и Мелница за полимерни материали с капацитет 1 т/час с дигитална система за автоматизирано производство. Чрез закупените съоръжения значително ще се оптимизират ежедневните процеси, извършвани в предприятието, като се повиши тяхната рентабилност чрез включване на автоматизирани машини с акцент дигитализация. Инвестицията съществено ще повиши ефективността на предприятието по оползотворяване на получения отпадък на площадката и подобряване на конкурентоспособността чрез намалени разходи за себестойност.

Общата цел на проектното предложение е увеличаване на капацитета на съществуващия стопански обект на ЕКОР ЕООД в гр.Стара Загора, чрез инвестиция в нови материални активи и технологии с цел модернизиране на производствените процеси в предприятието и поддържане на високо качеството на предлаганите услуги, което ще рефлектира като ефект в по-добра удовлетвореност на клиентите и разширение на пазарите.